ZlínDnes.cz
ZlínDnes.cz » Zpravodajství » Zprávy

Ministerstvo postupovalo vůči těžbě štěrkopísku u Uherského Ostrohu podle zákona, rozhodl soud

13.11.2020
Krajský soud v Brně před několika týdny vynesl rozsudek proti rozhodnutí Českého báňského úřadu o stanovení dobývacího prostoru Uherský Ostroh pro těžbu štěrkopísku. Rozhodnutí Českého báňského úřadu zažalovaly města a obce z okolí Uherského ostrohu, VAK Hodonín a Jihomoravský kraj. Soud ve svém rozsudku vyhodnotil kroky Ministerstva životního prostředí a ministra životního prostředí jako správné a zcela v souladu se zákony této republiky.
Foto: MŽP ČR
Přestože svým rozsudkem soud rozhodnutí Českého báňského úřadu ruší a věc mu vrací k dalšímu řízení, a to primárně pro procesní chyby, soud ve svém rozsudku také důsledně prozkoumal všechny kroky, které při posuzování záměru těžby štěrkopísku učinilo (nejenom) Ministerstvo životního prostředí. Soud přitom kroky Ministerstva životního prostředí posuzoval po stránce právní i odborné a zabýval se tak i podklady, zejména odbornými a znaleckými posudky, na základě kterých MŽP i další instituce rozhodovaly.

Ministerstvo životního prostředí bylo mnohými odpůrci záměru opakovaně a velmi nevybíravě napadáno za vydání kladného stanoviska EIA, úředníci i ministr Brabec byli v mnohých vyjádřeních oponentů záměru - včetně některých politiků, označování za zkorumpované, ve střetu zájmů nebo zaujaté [1]. Byla napadána nestrannost úředníků i ministra Brabce. MŽP bylo vytýkáno, že prosazuje soukromé zájmy nad zájmy veřejnými, že nebere v potaz všechny odborné posudky, že záměrně zatajuje některé nové informace, zejména nové posudky České geologické služby, a postupuje ve prospěch žadatele. Stanovisko EIA, které ministerstvo vydalo a následně opakovaně potvrdilo, bylo napadáno pro jeho údajnou neodbornost a nezákonnost. Každou z těchto výše uvedených námitek či domněnek oponentů soud vyvrátil a potvrdil postup Ministerstva životního prostředí i ministra životního prostředí jako zcela v souladu se zákony této republiky, a to ve všech bodech.

Komentář ministra životního prostředí Brabce k rozsudku
"Věřím, že ten pětiletý politický i mediální hon na Ministerstvo životního prostředí v souvislosti s těžbou u Uherského Ostrohu skončil. Za to, co někteří vypouštěli z úst směrem ke mně omluvu nečekám, na to jsem si již zvykl, ale vždy jsem stál za ministerskými úředníky, kteří záměr těžby v procesu EIA nestranně posuzovali, jejich práci oceňuji a děkuji jim za to, že dokázali ustát mediální tlaky i nevybíravá vyjádření některých mých politických oponentů. I proto vyzývám všechny, kteří se této štvanice na úředníky aktivně účastnili, a těch důkazů v médiích je nepřeberně, aby se veřejně omluvili. A pokud se neomluví, ať se alespoň stydí za to, co zde posledních pět let předváděli nejenom v médiích, ale i při veřejných projednáních, například v Senátu. Protože soud minulý měsíc jednoznačně potvrdil, že postup ministerstva i jeho stanovisko EIA k záměru těžby štěrkopísku u Uherského Ostrohu i následné procesně-právní kroky MŽP i moje, jako odvolacího orgánu, byly naprosto v pořádku. A znovu opakuji, do rozhodování úředníků nezasahuji, nikdy jsem to neudělal, na ministerstvo jsem přišel i proto, abych tyto bývalé praktiky z úřadu vymýtil, a to dodržím, i kdybych měl čelit dalším stovkám takových kauz. Z podobných důvodů se vždy řídím doporučeními rozkladové komise a nikdy nerozhoduji politicky proti jejímu stanovisku, jak to dělali někteří bývalí ministři. Přesto, kdybych rozhodoval politicky, za obce a jejich občany, kteří nechtějí těžbu doslova za humny, bych se postavil. Ale moje role je při rozhodování o procesu jiná, přesně daná zákonem. Není to politické rozhodnutí ministra životního prostředí a nesmí být. A znovu opakuji, ten nejdůležitější klíč k zastavení těžby u Uherského Ostrohu drží samo město, které rozhoduje o prodeji pozemků ve svém vlastnictví a o změně vlastního územního plánu. Tam je potřeba napnout všechny síly a zamítavý postoj zastupitelů města k těžbě do budoucna udržet," vyjádřil se k rozsudku ministr životního prostředí Richard Brabec.

Z obsahu rozsudku k postupu MŽP
Napadání Ministerstva životního prostředí, že při vydávání stanoviska EIA údajně upřednostnilo soukromý zájem žadatele na těžbě štěrkopísku před veřejným zájmem na dodávce pitné vody pro obyvatelstvo soud odmítl jako nedůvodné a argumentaci žalobců za zavádějící (bod 46 rozsudku). Doslova uvedl, že "optikou žalobců by navíc bylo možné také zájem na zásobování obyvatelstva pitnou vodou označit za soukromý zájem provozovatele vodovodu - tj. žalobce. Ten tento zájem také naplňuje v rámci své podnikatelské činnosti, tj. mimo jiné s cílem dosažení zisku. Je zřejmé, že takovýto pohled je nepřípustně zjednodušující. Jak zásobování obyvatelstva pitnou vodou, tak těžba nerostných surovin jsou primárně veřejným zájmem." (bod 48 rozsudku). Soud navíc opakovaně konstatoval, že se v tomto případě nejedná o to, jestli má přednost ochrana vodního zdroje nebo využití nerostného bohatství, neboť na základě existujících podkladů je zcela nepochybné, že nemůže dojít k ohrožení vodního zdroje. Což správně vyhodnotily i správní úřady.

Soud jednoznačně potvrdil (body 71-82 rozsudku), že se MŽP všemi dostupnými odbornými posudky v procesu EIA důsledně zabývalo a současně soud přímo potvrdil i odborné argumenty ministerstva, že dodatečná vyjádření České geologické služby, ze kterých některá média (zejména reportér Tuna ve svém pořadu A dost!) pod vedením zástupců VAK Hodonín udělala na základě absurdních domněnek senzačně utajovaný materiál, "prakticky nic nového nepřináší a hydrogeologické poměry v daném území lze mnohem odpovědněji posoudit na základě ostatních podkladů."

Soud také dává za pravdu Ministerstvu životního prostředí v otázkách posouzení záměru s ohledem na předchozí zkušenosti s jinými podobnými těžebními záměry (bod 83 rozsudku), na které MŽP opakovaně upozorňovalo [2] Soud dokonce upozorňuje na skutečnost, že umělá vodní díla mohou být pro zdroj podzemní pitné vody přínosem, neboť může být v důsledku umělé infiltrace zvýšena jeho vydatnost. "Jakkoliv se tedy žalobci snaží navodit dojem, že těžba štěrkopísku v blízkosti vodního zdroje je obecně extrémním rizikem pro vydatnost či zdravotní nezávadnost vodního zdroje, zkušenosti ukazují, že tomu tak rozhodně není. Pokud by soud vycházel toliko z argumentace účastníků řízení, mohl by snadno podlehnout dojmu, že se skutečně jedná o vysoce rizikový záměr. Po prostudování odborných podkladů však musí (již jako poučený laik) konstatovat, že takový prvotní pohled je zcela lichý." konstatuje rozsudek soudu.

Soud se opakovaně ve svém rozsudku vyjádřil, že těžba štěrkopísku ve stanoveném dobývacím prostoru při splnění požadavků dotčených orgánů nebude mít negativní dopad na vydatnost, jakost ani zdravotní nezávadnost vodního zdroje Bzenec - komplex, čímž potvrdil, byť nepřímo, odbornou správnost stanoviska EIA.

Soud také vyvrátil často vznášený argument proti MŽP, prezentovaný jako podivnost v procesu, když MŽP v předchozích letech k podobnému záměru vydalo negativní stanovisko (bod 92 rozsudku). Soud jednoznačně konstatuje, že záměr nebyl shodný s předchozími záměry, byl upraven a zredukován, a byl hodnocen na základě nových podkladů.

Soud (bod 94 rozsudku) pak jednoznačně potvrdil postup Ministerstva životního prostředí i ministra životního prostředí Richarda Brabce (jako odvolacího orgánu), když nezrušil stanovisko EIA poté co na straně oponentů záměru vznikly nové studie. K jakýmkoliv novým skutečnostem, které vyvstanou po vydání stanoviska EIA (v tomto případě se jednalo o další odborné posudky předložené odpůrci záměru až po vydání stanoviska EIA Ministerstvem životního prostředí), musí totiž přihlédnout a rozhodovat o nich úřady rozhodující v navazujících řízeních (v tomto případě Obvodní báňský úřad a následně Český báňský úřad). Soud přímo upozorňuje na to, že Český báňský úřad byl na tuto skutečnost opakovaně ministrem Brabcem upozorněn. Soud tak jednoznačně vyvrátil domněnky právníků z Frank Bold Advokáti [3], že ministr Brabec měl nebo mohl zasahovat do vydaného stanoviska EIA tím, že by stanovisko po jeho vydání měnil nebo rušil. Kdyby to však ministr Brabec udělal, postupoval by nezákonně.

V dalších částech rozsáhlého rozsudku se soud věnuje rozhodování dalších úřadů. Velkou část postupů státní správy potvrzuje a vyvrací tak i tvrzení veřejného ochránce práv, jehož závěry se tak jeví být více politickými proklamacemi, nežli podloženým právním názorem.

Jako chybný označil soud procesní postup Českého báňského úřadu. Jediným dalším úřadem, který v celé věci pochybil, byl Městský úřad Uherský Ostroh. Český báňský úřad tak bude muset o stanovení dobývacího prostoru rozhodnout znovu. V novém řízení musí do spisu připojit "papírovou" verzi dokumentace EIA ke všem ostatním podkladům (nejenom odkazovat na veřejně dostupný informační systém EIA) a musí se vypořádat s novými skutečnostmi, na které upozorňují odpůrci záměru a které podle jejich názoru mohou další rozhodování o záměru těžby ovlivnit. Jde zejména o skutečnosti spojené s aktuálními klimatickými podmínkami.

Zdroj: MŽP ČR
Sdílet: Sdílet na Facebooku Sdílet na X

Další články z rubriky Zprávy

Od neděle 9. června 2024 dojde k letním změnám jízdních řádů regionálních vlaků ČD

V neděli 9. června vstoupí v platnost pravidelná letní změna vlakových jízdních řádů. Ve většině regionů dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. K větším změnám dojde v Pardubickém kraji, ...

Ministr Hladík navštívil Zlínský kraj, zúčastnil se také filmového festivalu ve Zlíně

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) navštívil 64. ročník Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež, který právě probíhá ve Zlíně. ...

Do Zlínského kraje šlo už 10,2 miliard z regionálních operačních programů

Evropské finance jsou hlavní hybnou silou regionálních investic. Čtyři na sebe navazující regionální operační programy financovaly ve Zlínském kraji u ...

Ve Zlíně vznikne do tří let Centrum duševního zdraví pro děti

S ohledem na zvyšující se počet dětí a mladistvých, kteří se potýkají s psychickými obtížemi, hodlá Zlínský kraj zřídit Centrum duševního zdraví pro d ...

Klobásy a tlačenky od menších lokálních výrobců ze tří různých krajů obsahovaly nebezpečné bakterie listerie

Státní veterinární správa (SVS) zjistila v rámci svého dozoru přítomnost bakterie Listeria monocytogenes ve třech různých masných výrobcích. Jednalo s ...

Neděle 23.6.2024
Zlínský kraj
Další regiony »


Nastavení cookies | GDPR | O nás, kontakty | Přidat firmu | O regionu | Nabídka našich služeb | Inzerce-Dnes.cz | Práce v ČR | InfoDnes.cz
InfoDnes.cz
Sdružení regionálních portálů

Kraj Vysočina
HavlíčkůvbrodDnes.cz
JihlavaDnes.cz
TřebíčDnes.cz

Liberecký kraj
LiberecDnes.cz

Ústecký kraj
ÚstínadLabemDnes.cz

Plzeňský kraj
PlzeňDnes.cz

Jihočeský kraj
ČeskéBudějoviceDnes.cz

Jihomoravský kraj
BrněnskoDnes.cz

Olomoucký kraj
OlomoucDnes.cz

Zlínský kraj
ZlínDnes.cz

Moravskoslezský kraj
OstravaDnes.cz

Copyright © 1/2009-2024 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS InfoDnes